Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στα γνωστικά αντικείμενα "Αστικό Δίκαιο" και "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

id: 
279

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 788/27-8-2008 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  1. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

Στο ΦΕΚ 808/1-8-2008 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  1. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή ή του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος. (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203375).

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Π.  ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
Καθηγητής