Προκηρύξεις (2) θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

id: 
41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 255/23.4.2007 (Τεύχος Γ’) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων ΔΕΠ για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

- Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική".

- Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική".

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει 11 Ιουλίου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203300, 210-8203302 και 210-8203322.

Αθήνα 11 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

Καθηγητής