Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στις Υπηρεσίες".

id: 
39

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΕΠ


Στο ΦΕΚ 302/7-5-2007 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πιο κάτω  θέσεως ΔΕΠ για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στις Υπηρεσίες».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει  23  Ιουλίου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος, στα τηλέφωνα 2108225677, 2108203101, 2108203102, 2108203103.

Αθήνα,   23 Μαΐου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Καθηγητής