Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης"

id: 
38

Στο ΦΕΚ 303/7-5-2007 (Τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πιο κάτω θέσεως ΔΕΠ για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει 1 Αυγούστου 2007.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος, στα τηλέφωνα 2108225677, 2108203101, 2108203102, 2108203103.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Καθηγητής