Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Οικονομική», για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στo Φ.Ε.Κ  829/18-10-2007 (Τεύχος Γ) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της  παρακάτω θέσης  Δ.Ε.Π για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

- Μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο  «Διεθνής Οικονομική. »

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Ιανουαρίου 2008.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203107.

Προς τις Εφημερίδες:

ΒΗΜΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΘΝΟΣ,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

ΓΝΩΜΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ,

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ,

ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ,

ΕΜΠΡΟΣ (Μυτιλήνη), ΕΛΕΥΘΕΡIA  (ΚΕΡΚΥΡΑ), ΘΕΣΣΑΛΙΑ,

ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΘΑΡΡΟΣ (Κοζάνη)

με την  παράκληση να δημοσιεύσουν την παρούσα όπως

έχει μία φορά το αργότερο μέχρι και 12 Νοεμβρίου 2007.

Αθήνα,  5 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ