Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική», για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ

Στο ΦΕΚ 828/18-10-2007 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της πιο κάτω θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

- Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2008.

          Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος ( κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203311).

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2007

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Π.  ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ

Καθηγητής