Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του για τη στελέχωση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την επιλογή ενός (1) τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του για τη στελέχωση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.),  

σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4429/2016 (Α’ 199) 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι 25.06.2023 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική δ/νση: protocol@aueb.gr, επισυνάπτοντας: 

  1. Πρόσφατο εκτενές βιογραφικό σημείωμα και 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν ασυμβίβαστη ιδιότητα με αυτή του μέλους της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 4 του 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199). 

 

Η Σύγκλητος του Ο.Π.Α. κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, με αιτιολογημένη απόφασή της, θα πρέπει να επιλέξει και να υποδείξει στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ένα (1) τακτικό μέλος και το αναπληρωματικό του στη Γενική Συνέλευση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του μπορείτε να βρείτε στον ν. 4429/2016 (Α’ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» https://www.aueb.gr/sites/default/files/aueb/N4429-2016ELIDEK_0.pdf  

 

ID: 
3975
Attached files:: 

Last updated: 16 June 2023