Ξεκίνησε το νέο σύστημα διαχείρισης προσκλήσεων έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μέσω ειδικής πλατφόρμας

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του ΟΠA υλοποιήθηκε από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ πλατφόρμα διαχείρισης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη διαδικασία από το στάδιο της δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων έως και το στάδιο αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και ανάρτησης αποτελεσμάτων επιλογής.

Επιπλέον, ψηφιοποιήθηκε η διαδικασία των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, από το στάδιο δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών έως και το στάδιο αξιολόγησης και επιλογής αναδόχου. Τα επόμενα στάδια αυτής της διαδικασίας καλύπτονται από το υπάρχον πληροφορικό σύστημα ResCom.

Το 2020 οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διαχειρίστηκαν 104 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα και έλαβαν για αυτές 374 υποψηφιότητες, ενώ το έτος 2021 ήδη έχουν διαχειριστεί 96 προσκλήσεις και έλαβαν 219 υποψηφιότητες.  Επιπλέον, από 01/07/2021 έως και τα μέσα Δεκεμβρίου 2021 οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διαχειρίστηκαν 142 προσκλήσεις υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Ν. 4782/2021.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Λεκάκος ανέφερε σχετικά: "Το νέο σύστημα διαχείρισης προσκλήσεων, που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του ΟΠΑ, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του κόστους των διαδικασιών, οι οποίες ήταν μέχρι σήμερα χρονοβόρες και απαιτούσαν τη φυσική διακίνηση μεγάλου αριθμού εγγράφων". 

Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει άμεσα για τις προσκλήσεις που θα εγκριθούν στην 1η Συνεδρίαση - για το έτος 2022 - της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στις 12/01/2021. Οι εμπλεκόμενοι στις παραπάνω διαδικασίες (Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, Επιστημονικά Υπεύθυνός/-η έργου και προγράμματος), θα ενημερώνονται για την ενεργοποίηση του ρόλου τους  ως αξιολογητές με αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Περισσότερα: https://rc.aueb.gr/

ID: 
3284

Last updated: 7 January 2022