Ανακήρυξη υποψήφιου μέλους ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

 

                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ                                          

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2022

           Αριθμ.Πρωτ.:  15

 

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης                              κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης, Καθηγητής, αφού εξέτασε την  παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την υπ’αρ. 4699/09.12.2021 (ΑΔΑ:9ΜΙΒ469Β4Μ-5ΞΤ) Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

Μοναδική υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας:

κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου με αρ. πρωτ. αίτησης: 4804/23.12.2021

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

 

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 29 το  νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017) και της υπ’αρ. 779/02.02.2018 (ΦΕΚ 490/Β’/16.02.2018) απόφασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. με θέμα «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων-μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου»

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

τον κ. ΒΑΣΙΛΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Nικολάου

Υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

*

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

 

ID: 
3282
Attached files:: 

Last updated: 5 January 2022