Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Οι ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν, δια του επιστημονικού υπευθύνου, αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχετικά :

·         Ανακοίνωση ΙΚΥ που αφορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών

·         Διαβιβαστικό έγγραφο του IKY

·         Έντυπο αίτησης για το πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών

ID: 
3268

Last updated: 21 December 2021