Κατάθεση προσφορών για διάφορες « Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) μέχρι πεντακοσίων είκοσι δύο (522) τεμαχίων πτυχίων (περγαμηνών) αποφοίτων σπουδαστών περιόδου Ιουνίου 2021»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 5834/03-12-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009665507, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) μέχρι πεντακοσίων είκοσι δύο (522) τεμαχίων πτυχίων (περγαμηνών) αποφοίτων σπουδαστών περιόδου Ιουνίου 2021» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5990/10-12-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009718550).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 16/12/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214,-284.

Σημείωση : Για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στο Τμήμα Επιμελητείας για να λάβουν γνώση με επιτόπια ένδειξη δείγματος, (λογοτύπων του ΟΠΑ, των pantone και των διαθέσιμων δειγμάτων ως προς το χαρτί, βάρος αυτού κ.λπ.).

ID: 
3256
Attached files:: 

Last updated: 14 December 2021