Ανακοίνωση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (β’ κύκλος)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (β’ κύκλος) που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 19 Νοεμβρίου 2021 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

2. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων

3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αξιολογηθούν αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).

5. Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού

6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής

7. Τουλάχιστον δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ

8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (εφόσον υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες η Επιτροπή Επιλογής κρίνει ότι πληρούν καταρχήν τις απαιτούμενες, τυπικές και ουσιαστικές, προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε προκριματικές εξετάσεις στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

Μικροοικονομική, Μακροοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική και Οικονομετρία).

Υποψήφιοι με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης στην Οικονομική του ΟΠΑ, απαλλάσσονται κατά περίπτωση από τις παραπάνω προκριματικές εξετάσεις μετά από απόφαση της Επιτροπής Επιλογής

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.dept.aueb.gr/deos και από τη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος (Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 17:00, τηλ. 2108203642, e-mail: mlambrou@aueb.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                    *                                                                                                             *

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ                                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

* Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα

ID: 
3222

Last updated: 19 November 2021