Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ: 11660

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 3η συνεδρίασή της (3/11/2021), να προβεί στην προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (Μ.Ε)

 

στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό για την πραγματοποίηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο ΟΠΑ (https://www.aueb.gr/sites/default/files/2020-6-22_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614, 685, 622), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.aueb.gr/sites/default/files/2020-6-22_Odigos-Ekponisis-PostDoc.pdf

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

 

 

Αν. Καθηγητής Ανδριανός Τσεκρέκος

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*  Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο αρχείο του  φορέα

ID: 
3217
Attached files:: 

Last updated: 8 April 2022