Κατάθεση προσφορών για διάφορες «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αριθμό πρωτ. 5112/2-11-2021 Εντολή Πρυτάνεως, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: : 21REQ009457914, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5138/211-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 21PROC009464208).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264.

ID: 
3203
Attached files:: 

Last updated: 4 November 2021