Ανανέωση συνδρομής Microsoft Open Value Subscription για άδειες λογισμικού Microsoft Office Pro Plus Academic για δώδεκα (12) μήνες για τετρακόσιες (400) άδειες μόνιμου προσωπικού

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3470/23-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC008974078, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανανέωση συνδρομής Microsoft Open Value Subscription για άδειες λογισμικού Microsoft Office Pro Plus Academic για δώδεκα (12) μήνες για τετρακόσιες (400) άδειες μόνιμου προσωπικού.

ID: 
3101
Attached files:: 

Last updated: 26 July 2021