Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Πληροφορικής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2847

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Σύμφωνα με την  παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022:

  • Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ανωτέρω μαθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr, μέχρι τις 21 Ιουλίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210.8203426 και 210.8230940.

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Καθηγητής

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας

 

ID: 
3074

Last updated: 2 July 2021