Κατάθεση προσφορών για ανάδειξη αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στα εξωτερικά κουφώματα σε διάφορους χώρους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1960/21-5-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008657435 2021-05-25,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στα εξωτερικά κουφώματα σε διάφορους χώρους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

ID: 
2981

Last updated: 25 May 2021