Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια αναλωσίμων (μεγάλης χωρητικότητας, γνησίων και αμεταχείριστων), για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ1811/13-05-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008616541, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων (μεγάλης χωρητικότητας, γνησίων και αμεταχείριστων), για εκτυπωτικά μηχανήματα, για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214,-264,-282,-215.

 

ID: 
2971

Last updated: 18 May 2021