Κατάθεση προσφορών για  «Πιστοποίηση (περιοδικός έλεγχος) ανυψωτικών μηχανημάτων στα κτίρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 1500/19-04-2021 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21REQ008515239, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Πιστοποίηση (περιοδικός έλεγχος) ανυψωτικών μηχανημάτων στα κτίρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 05/05/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2926

Last updated: 23 April 2021