Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/8889-21

Αθήνα, 19/04/2021

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/8889-21.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις»

 

  1. την από 24/02/2021 απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6Γ98469Β4Μ-ΟΩΖ), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/8889-21/26.02.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΛΜ469Β4Μ-4Σ4), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EDGE-COMPUTING_HOLISTIC AND FOUNDATIONAL RESOURCE ALLOCATION FRAMEWORK FOR OPTIMIZED AND IMPACTFUL EDGE-COMPUTING SERVICES (LeadingEdge) [Τ11ΕΡΑ4-00056]», μέσω του επιχειρηματικού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ συνεργασία-Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NETS», με κωδικό ΟΠΣ 5075031 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328301 και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδάνη Κουτσόπουλο, με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα,

 

  1. την από 24/02/2021 απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΠΓ469Β4Μ-ΜΧ2), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου,
  2. την από 31/03/2021 απόφαση της 85ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ52469Β4Μ-ΖΩ3), όπου εγκρίθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  3. την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών αποτελεσμάτων (ήτοι ως και Παρασκευή 09/04/2021), καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  4. την απόφαση της 87ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με ημερομηνία 14/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ44Ψ469Β4Μ-ΣΡΜ) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 1807/8889-21/26.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΚΛΜ469Β4Μ-4Σ4) με την επιλογή της πρότασης του παρακάτω υποψηφίου:

 

Νικολουτσόπουλου Σωτήριου (με αρ. πρωτ. αίτησης 11328301/12102-21/22.03.2021)

 

 

 

ID: 
2916
Attached files:: 

Last updated: 17 January 2022