Κατάθεση προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ο.Π.Α.»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6851/21-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007913913 2020-12-23,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Ο.Π.Α.», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τετάρτη 3/2/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282, -214, -215.

ID: 
2752

Last updated: 27 January 2021