Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Θωρακισμένων Πορτών Ασφαλείας στα γραφεία της Πρυτανείας και Αντιπρυτανείας στο Κεντρικού Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6697/15-12-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007868329, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και Τοποθέτηση Θωρακισμένων Πορτών Ασφαλείας στα γραφεία την Πρυτανείας και Αντιπρυτανείας στο Κεντρικού Κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών».

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών πριν την κατάθεση των προσφορών τους, κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων (τηλ. 2108203212, 2108203718-720 & 2108203401).

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2676

Last updated: 17 December 2020