Κατάθεση προσφορών για «Ανάδειξη Αναδόχου για τη συντήρηση των κεντρικών UPS του Πανεπιστημίου (Πτέρυγας Αντωνιάδου και κτιρίου Τροίας) για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ6353/30-11-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007759117, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Συντήρηση των κεντρικών UPS του Πανεπιστημίου (Πτέρυγας Αντωνιάδου και κτιρίου Τροίας) για το έτος 2021», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 09/12/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -215, -282.

ID: 
2635

Last updated: 2 December 2020