Κατάθεση προσφορών για την «Ανανέωση Συμβολαίου Microsoft Open Value Subscription για άδειες λογισμικού Microsoft Office Pro Plus Academic για ένα (1) έτος»

 

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4243/20-07-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007057443, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Ανανέωση Συμβολαίου Microsoft Open Value Subscription για άδειες λογισμικού Microsoft Office Pro Plus Academic για ένα (1) έτος» μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 27/07/2020 και ώρα 10:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215, -282.

 

 

ID: 
2437

Last updated: 21 July 2020