Κατάθεση προσφορών για «Εκπόνηση σχεδίων διαφυγής και διάσωσης για τα κτίρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3796/03-07-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006981821, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εκπόνηση σχεδίων διαφυγής και διάσωσης για τα κτίρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

ID: 
2402

Last updated: 7 July 2020