Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020

Αρ. Πρωτ. 298

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Σήμερα, Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 296/01.07.2020 απόφαση της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Αναστασίας Μιαούλη, για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, αφού εξέτασε τις παρακάτω αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 289/29.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΨΟ469Β4Μ-ΙΞΧ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου:

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, αρ. πρωτ. αίτησης 291/29.06.2020

 

Υποψηφιότητα για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος

κ. ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, αρ. πρωτ. αίτησης 292/30.06.2020

Διαπιστώνει

 

ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ανωτέρω υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους και

Ανακηρύσσει

τον

κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου

Υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

τον

κ. ΜΠΛΑΒΟΥΚΟ ΣΠΥΡΟ του Δημητρίου

Υποψήφιο για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΘΩΜΑΣ ΜΟΥΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ       ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ID: 
2400

Last updated: 6 July 2020