Κατάθεση προσφορών για την «προμήθεια 55 ψηφιοποιητών με γραφίδα (DIGITIZER TABLET) για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2780/20-05-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006747290 2020-05-22, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια 55 ψηφιοποιητών με γραφίδα (DIGITIZER TABLET) για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 27/05/2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 284, -282.

ID: 
2313

Last updated: 22 May 2020