Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ακαδ. έτους 2019-20, εγγραφή και δικαιολογητικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, από την Δευτέρα 17/02/2020 έως την Δευτέρα 24/2/2020 (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00).

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (θα δοθούν οδηγίες στη Γραμματεία)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και προσκόμιση της πρωτότυπης αστυνομικής ταυτότητας)
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο σπουδαστής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Εξουσιοδότηση, εφόσον η εγγραφή γίνει από αντιπρόσωπο
  • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο

 

Από τη Γραμματεία


BAΘΜΟΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2019-2020

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

                ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2019-2020

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της  Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020, κατά σειρά επιτυχίας από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δυο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, αρ. 74 παρ. 3, επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα.

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ  Ι (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι
ΚΛΙΜΑΚΑ (0-20)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Κ.I.
του Ευαγγέλου

16,50

15,00

19,90

51,40

Χ. Γ.
του Αθανασίου

17,50

14,50

19,30

51,30

Ν. Κ.
του Αναστασίου

18,00

13,50

17,65

49,15

Κ. Α.
 
του Νικολάου

13,50

13,00

19,65

46,15

Λ. Ν.
του Περικλή

17,00

15,50

13,35

45,85

Α. Ε.
 του Σαράντη

17,50

12,50

15,65

45,65

Β. Δ.
 του Κυριάκου

18,50

15,50

11,50

45,50

Π. Ι.
 του Ιωάννη

18,50

13,50

12,25

44,25

Μ. Κ.
 του Νικολάου

14,50

8,00

19,60

42,10

Π. Μ.
του Ανδρέα

18,00

15,50

6,75

40,25

Τ. Δ.
 του Γεωργίου

5,50

15,00

18,70

39,20

Β. Ε.
του Νικολάου

10,00

12,50

14,75

37,25

Κ. Δ.

 του Αθανασίου

16,50

10,50

7,25

34,25

Λ. Σ.
του Λεωνίδα

16,50

10,50

6,55

33,55

Ρ. Γ.
του Εμμανουήλ

3,50

13,00

15,80

32,30

Γ.Π.
 του Ανδρέα

6,00

3,50

19,00

28,50

Ν. Χ.
 του Κωνσταντίνου

10,00

11,50

4,80

26,30

Κ. Δ.
 του Νικολάου

5,00

4,50

14,90

24,40

Ρ. Γ.
του Παναγιώτη

4,50

6,50

13,40

24,40

Ξ. Α.
 του Νικολάου

2,50

5,00

10,45

17,95

Π. Ι.-Η.
 του Αθανασίου

4,50

5,00

5,90

15,40

Δ. Ε.
του Γεωργίου

3,50

3,00

6,00

12,50

Φ. Α.
του Πανάγου

4,50

0,00

1,60

6,10

Τ. Μ.
 του Γεωργίου

2,50

2,00

0,00

4,50

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κατατάξεων

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

 

*

Η υπογραφή διατηρείται στο πρωτότυπο που

τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

ID: 
2158

Last updated: 13 February 2020