Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:    APP 13750

Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.:   7673/11.12.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ   ΔΕΠ 
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι, στο ΦΕΚ 2271/03.12.2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η  υπ΄αριθμ.  5124/26.07.2019  προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση  ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη  Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών,  τηλέφωνο : 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

 

 

Αθήνα,   11 Δεκεμβρίου  2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
*
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας

ID: 
2060