Ανακήρυξη υποψήφιου για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019

Αρ. πρωτ. 4311

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ENOΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και

2. Την υπ’αρ. 3115/8-5-2018 (ΦΕΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόφαση του Πρύτανη «Εφαρμογή του άρθρου 19, παρ. 6α του ν. 4521/2018 (Α’38)»

3. Την υπ’αρ. 4104/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΙΑ469Β4Μ-ΣΤΘ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

4. Την υπ. αρ. 4177/23-10-2019 αίτηση υποψηφιότητας του Επίκουρου Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη του Θεοδώρου για τη  θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ο οποίος θα συμμετέχει στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

 

Διαπιστώνει

 

ότι η αίτηση υποψηφιότητας του ανωτέρω υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου

 

Ανακηρύσσει

 

τον κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη του Θεοδώρου Υποψήφιο για τη θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, o oποίος θα συμμετέχει στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

*

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

 

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο Τμήμα     

 

                                                                              

ID: 
1955

Last updated: 29 October 2019