Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 4104

 

Προς

Τα Μέλη της Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ​​​​​​​
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ
 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
2. Την υπ’αρ. 3115/8-5-2018 (ΦΕΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόφαση του Πρύτανη «Εφαρμογή του άρθρου 19, παρ. 6α του ν. 4521/2018 (Α’38)”
3. την υπ΄ αρ. 7321/9-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασίας Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020, (ΦΕΚ 372/1-8-2013 τ. ΥΟΔΔ), και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142), σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η-08-2021,
4. την υπ΄ αρ. 7390/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας Α’ Βαθμίδας κ. Ελένης Λουρή – Δενδρινού, ως Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από  1-12-1017 έως 30-11-2019, και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν.4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω θητεία λήγει την 31η-08-2020,
5. την υπ’αρ. 1504/01-06-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΟ4469Β4Μ-Α05) Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για την εκλογή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος κ.κ. Στυλιανού Αρβανίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Ευάγγελου Βασιλάτου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Απόστολου Φιλιππόπουλου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών μέχρι τη λήξη της θητείας της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ήτοι μέχρι τις 31-08-2021,
6. την με αριθμ. πρωτ. 3081/14-05-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου για τη χορήγηση επιστημονικής αδείας στον κ. Απόστολο Φιλιππόπουλο, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, από 01-10-2019 έως 30-09-2020,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το οποίο θα συμμετέχει στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα μέλος ΔΕΠ εκλέγεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ήτοι για θητεία έως την 31η-08-2021.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Τα ονόματα των υποψηφίων μελών ΔΕΠ περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι εκλογείς σημειώνουν ένα σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου της επιλογής τους.

Εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30-12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 του 4ου ορόφου της πτέρυγας Δεριγνύ (Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα).

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αίτηση υποψηφιότητας, εντός πενθήμερης προθεσμίας από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης των εκλογών, ήτοι από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: econ@aueb.gr

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Κοσμητείας.

Οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται με απόφαση της Πρόεδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, η οποία θα εκδοθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η παρούσα προκήρυξη, να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και στο Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

*​​​​​​​
ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

Κοινοποίηση:

-Κοσμήτορα Σχολής Οικονομικών Επιστημών
-Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων          

 

Συνημμένο: Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31-08-2021

 

 

Ονοματεπώνυμο: ...........................................................................................................................................

Όνομα πατέρα: ...............................................................................................................................................

Όνομα μητέρας:  ............................................................................................................................................

Βαθμίδα:..........................................................................................................................................................

Τόπος γέννησης:..............................................................................................................................................

Ημερομηνία γέννησης:......................................................................................................................................

Διεύθυνση κατοικίας:........................................................................................................................................

e-mail: ..............................................................................................................................................................
​​​​​​​

Με την παρούσα αίτηση, υποβάλω υποψηφιότητα για τη συμμετοχή μου ως μέλος στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) και την υπ’αρ. πρωτ. 3115/8-5-2018 (ΦΕΚ B’ 1645/11-05-2018) Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου.

 

Αθήνα, ……/10/2019

Ο/Η Αιτ……….

(υπογραφή)

ID: 
1936

Last updated: 22 October 2019