Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό μαρμάρινων επιφανειών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6133/30-9-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005638744 2019-10-1, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό μαρμάρινων επιφανειών σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 264, -284, -214, -215

 

ID: 
1909

Last updated: 1 October 2019