Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια τεσσάρων (4) μονόχρωμων και δύο (2) έγχρωμων δικτυακών εκτυπωτών/σαρωτών/φωτοτυπικών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου» - Ορθή επανάληψη

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5640/11-09-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005553835, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια τεσσάρων (4) μονόχρωμων και δύο (2) έγχρωμων δικτυακών εκτυπωτών/σαρωτών/φωτοτυπικών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τετάρτη 18/09/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1869

Last updated: 13 September 2019