Κατάθεση προσφορών για «Τοποθέτηση Μεταλλικών Σχαρών Στήριξης Καλωδίων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 2618/18-04-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004827643, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Τοποθέτηση Μεταλλικών Σχαρών Στήριξης Καλωδίων».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 215, -214, -264, -284, -282.

Επισημαίνεται ότι, για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στους χώρους του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210 8203 209, -720, -718, -719, -401.

ID: 
1663

Last updated: 19 April 2019