Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική»

 

ΦΕΚ προκήρυξης: 1034/18.09.2018 τ. Γ’

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: APP 7934

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 26 Νοεμβρίου 2018

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: Σ. Σκούρας

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος :  12 Δεκεμβρίου 2018

 

Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή ενός (1 )Καθηγητή στο

Γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική.»

Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Τακτικά μέλη

 1. Σ. Καλυβίτης, Καθηγητής
 2. Α. Ντέμος, Καθηγητής
 3. Μ. Κατσίμη, Καθηγήτρια
 4. Θ. Μούτος, Καθηγητής
 5. Δ. Γεωργούτσος, Καθηγητής

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Ε. Καβουσανός, Καθηγητής
 2. Γ. Κουρέτας, Καθηγητής
 3. Κ. Καρφάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 4. Γ. Χαρδούβελης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 5. Σ. Ζένιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Β. Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.ΕΙ

Τακτικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Α. Κανάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 2. Δ. Μαλλιαρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 3. Π. Σακελλάρης, Καθηγητής
 4. Η. Τζαβαλής, Καθηγητής
 5. G. Kapetanios, Professor Queen Mary University of London
 6. Μ. Ντελής, Professor University of Surrey

 

Αναπληρωματικά μέλη (κατόπιν κληρώσεως)

 1. Ν. Πιττής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
 2. Α. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής
 3. Ν. Μυλωνάς, Καθηγητής ΕΚΠΑ
 4. Θ. Συριόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 5. T. Malliaris, Professor Loyola University of Chicago
 6. Α. Νούλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ημερομηνία Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 09.01.2019

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

EΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ /ΣΧΟΛΗ/ ΙΔΡΥΜΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΝΤΕΜΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

148/27-6-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΟΠΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

917/11-11-2009 τ.Γ'

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

192/29-8-2002/τνπδδ

 

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης και Εκλεκτορικού για εκλογή υποψηφίου: 20.02.2019

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Σπύρος-Πάνος Σκούρας

Αριθμός παρόντων μελών εκλεκτορικού σώματος :  10

Αριθμός απόντων μελών εκλεκτορικού σώματος:  1

Αριθμός θετικών ψήφων: 10

 

ID: 
1540