Διακήρυξη Νο 1/2019 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα 01/01/2020-31/12/2022

Διακήρυξη Νο 1/2019

Αρ. πρωτ.: 884/11-02-2019

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού

άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ

για το χρονικό διάστημα 01/01/2020-31/12/2022 

 

Χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών): Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 02/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

 

Προκήρυξη σύμβασης

 

Διακήρυξη Νο1/2019

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

 

 

 

 

ID: 
1531

Last updated: 14 February 2019