Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:   APP 10081

      Aριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.:  857/11-2-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 76/31.01.2019 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 8569/30.11.2018 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική.»

 

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις   11 Απριλίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr

 

Αθήνα,  11  Φεβρουαρίου 2019
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

*Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
1524