Συμπλήρωση Πράξης Πρύτανη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 414

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. την αρ. 6525/25.09.2018 (ΑΔΑ: 7ΘΙΨ469Β4Μ-2ΚΝ), Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας,
 2. το αρ. 9068/18.12.2018 πρακτικό εκλογής εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα όργανα διοίκησης του Ο.Π.Α., το οποίο αφορά στον ορισμό εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Ιδρύματος στη Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας  με θητεία έως 31.08.2019,
 3. το αρ. 375/18.01.2019 έγγραφο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

αποφασίζει

να συμπληρώσει την ως άνω πράξη περί συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, λόγω ορισμού εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Ιδρύματος στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και

διαπιστώνει

τη συγκρότηση/σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας από 22.01.2019 ως 31.08.2019, ως εξής:

 

 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 1. Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Γεώργιος Σταμούλης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Νικόλαος Μαλεύρης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

 1. Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής

Βασίλειος Βασδέκης,

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Δημήτριος Καρλής

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

 1. Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Νικόλαος Μαλεύρης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 1. Διευθυντής Α’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Βασίλειος Σύρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 1. Διευθυντής Β’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Ιωάννης Κωτίδης Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 1. Διευθυντής Γ’ Τομέα του Τμήματος Πληροφορικής

Παναγιώτης Κατερίνης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Ιωάννης Ντζούφρας

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Μιχαήλ Ζαζάνης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκλεγμένο μέλος από τη Συνέλευση του Τμήματος Στατιστικής

Στυλιανός Ψαράκης

Καθηγητής Α’ Βαθμίδας

-

 1. Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ

Δεν έχει ορισθεί

Δεν έχει ορισθεί

 1. Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Παναγιώτης Παντουβάνος

Τατιάνα Μίχου

 1. Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών

Δεν έχει ορισθεί

Δεν έχει ορισθεί

 1. Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

Ελευθέριος Μάργαρης

Δεν έχει ορισθεί

 

 

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τακτικά μέλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από τους κατά νόμο αναπληρωτές τους.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

Κοινοποίηση:

 • Αναπλ. Πρύτανη Ακαδ/κών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητή κ. Δ. Μπουραντώνη
 • Αναπλ. Πρύτανη Έρευνας, Καθηγητή κ. Δημήτριο Γκρίτζαλη
 • Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο
 • Γραμματεία Συγκλήτου
 • Διεύθυνση Διοικητικού
 • Διεύθυνση Οικονομικού
 • Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
 • Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής
 • Μέλη της Κοσμητείας

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας.

ID: 
1491

Last updated: 25 January 2019