Κατάθεση προσφορών για την «Δημιουργία και εκτύπωση 2.800 τμχ. του ενημερωτικού εντύπου του ΟΠΑ “Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών”, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 480/24-01-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ004376780, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Δημιουργία και εκτύπωση 2.800 τμχ. του ενημερωτικού εντύπου του ΟΠΑ “Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών”, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με το δείγμα (ως προς το χαρτί εσωτερικού-εξωτερικού και βάρους αυτών, βερνικιού και βιβλιοδεσίας) που είναι διαθέσιμο στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 01/02/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1490

Last updated: 25 January 2019