Κατάθεση προσφορών για την «Ανάδειξη Αναδόχου για εργασίες συντήρησης του συστήματος θέρμανσης και του δικτύου φυσικού αερίου του ΟΠΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 9023/18-12-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ004247468, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση του συστήματος θέρμανσης και του δικτύου φυσικού αερίου του ΟΠΑ, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 12:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στα τηλέφωνα: 210-8203 720, -212, - 718, -401.

 

ID: 
1437

Last updated: 21 December 2018