Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 19

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                               Αθήνα, 10/12/2018
                  Αρ. Πρωτ.  920000/1747-18

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο, κατ’ εφαρμογή της από 05/12/2018 απόφασης της 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδ. έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 7ΣΓ9469Β4Μ-ΔΨ5), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτους 2018-2019, για τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως έχουν εγκριθεί από τις αρ. Συν. 3η/2018-2019/28-11-2018 απόφαση Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και αρ. Συν. 2η/2018-2019/10-10-2018 απόφαση Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και την από 31/05/2018 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την συνολική κατανομή 29 θέσεων ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στα Τμήματα και της από 21/06/2018 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την Έγκριση του Προγράμματος Σπουδών που εντάσσεται στην εν λόγω δράση και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν ορισθεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

 

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο

 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο  5: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 6: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης από 1 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και  δημοσιευμένου έργου

1 - 20

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία, (βλ. Σημείωση 1)

0 - 12

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

0 - 20

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

 

0 - 8

Κριτήριο 7: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 - 10

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

0 –15

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

0 - 15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

0-100

 

Σημείωση 1:

Έως πέντε (5) έτη: 6 μονάδες βαθμολόγησης
Άνω των πέντε (5) ετών: 12 μονάδες βαθμολόγησης

Σημείωση 2:

 1. μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες
 2. για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες
 3. για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  20 μονάδες

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 5 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Η Επιτροπή Ενστάσεων έχει οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (7η Συνεδρίαση της ΕΔ 06/12/2017). Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα  στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους,  ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων το  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον:

 • Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο  που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση Διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016, ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016, ΦΕΚ 91/Α/19-05-2016).
3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνον ένα (1) Τμήμα.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου ανεξαρτήτου της διάρκειας της σύμβασης του ωφελούμενου, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος στην οποία πιστοποιείται και η κατάθεση βαθμολογίας.
5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών (3) μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων, που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:

• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα, που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν (ωφελούμενοι), θα αμείβονται με την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τον Οδηγό Χρηματοδότησης του προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 31/05/2018 και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
8.  Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
9. Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.
10. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.
11. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων των δύο (2) μαθημάτων από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ οφείλει να την ανακτήσει από τον ωφελούμενο.
12. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
13. Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
14. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του το ΔΟΑΤΑΠ.
15. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 
16. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές για όλη τη διάρκεια σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της Πράξης.
17. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
18. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά μεταξύ άλλων δικαιώματα προσδοκίας καθώς τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την αίρεση της έκδοσης της επικείμενης Απόφασης Ένταξης της Πράξης. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
19. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ανά Θέση Επιστημονικού Πεδίου έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  …….. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …………

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά τις ημερομηνίες 24 και 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση Συμμετοχής ανά πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος, για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου (Παράρτημα Α’).
 2. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος, για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (Παράρτημα Γ’), στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
 • Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 • Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
 • Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016,ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016, ΦΕΚ 91/Α/19-05-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
 • Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχει θέση Διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα
 • Αποδέχεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Αποδέχεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
 1. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Βεβαίωση από τη γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης
Αναπληρωτής Πρύτανη

Συνημμένα:

 1. Αίτηση Συμμετοχής (Παράτημα Α΄)
 2. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο & Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων (Παράρτημα Β΄)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ΄)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Όνομα : ……………………………………………………………….
Επώνυμο : ……………………………………………………………
Πατρώνυμο : …………………………………………………………
Δ/νση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας): ………
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………
Ε-mail: ………………………………………………………………....

 

ΠΡΟΣ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα τα παρακάτω:

 1. Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα Α’)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ’) 
 3. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης
 4. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος
 5. Βεβαίωση από τη γραμματεία Τμήματος/Σχολής
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

Προκειμένου να καταθέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Επιστημονικού Πεδίου ……………………….., του Τμήματος ………………………., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ).

 

 

Ημερομηνία:  …./…../2018

 

Ο/Η αιτών/αιτούσα

………………………………….

(υπογραφή)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ETCTS)

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

6ο εξάμηνο, Εαρινό

 

 

4

 

Επιλογής Κατεύθυνσης

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Επιχειρησιακή Έρευνα

6ο εξάμηνο, Εαρινό

7

4

Επιλογής

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

 

Πολλές εφαρμογές λογισμικού περιέχουν ευπάθειες που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε ρήγματα ασφαλείας. Τα ρήγματα αυτά συνήθως είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τους οργανισμούς που διαθέτουν τέτοιες εφαρμογές, αλλά και για τους χρήστες τους. Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να δώσει τα εφόδια στους φοιτητές να κατανοήσουν βασικούς ορισμούς σχετικά με την ασφάλεια λογισμικού, να αναγνωρίζουν άμεσα συνηθισμένες αδυναμίες σε μια εφαρμογή και στα πρωτόκολλα που αυτή χρησιμοποιεί και να γνωρίσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς προστασίας και τις προσεγγίσεις που αυτοί υλοποιούν. Έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να υλοποιούν αξιόπιστες και ασφαλείς εφαρμογές.

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Επιχειρησιακή Έρευνα

Εισαγωγή στη διαμόρφωση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας και επίλυσής τους σε Η/Υ. Γραμμικός προγραμματισμός: μορφοποίηση προβλημάτων, μέθοδος Simplex (φάση Ι και φάση ΙΙ), εισαγωγή στη δυϊκή θεωρία. Μη γραμμικός προγραμματισμός: βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, βελτιστοποίηση με ισοτικούς περιορισμούς (θεωρία και αλγόριθμοι), βελτιστοποίηση με ανισοτικούς περιορισμούς (συνθήκες Karush-Kuhn-Tucker), αλγοριθμική υλοποίηση. Θεωρία αποθεμάτων: αιτιοκρατικά υποδείγματα (οικονομική ποσότητα παραγγελίας), πιθανοτικά υποδείγματα, πολιτικές (s,S). Δυναμικός προγραμματισμός: χαρακτηριστικά, υλοποιήσεις, αιτιοκρατικά υποδείγματα, πιθανοτικά υποδείγματα. Εφαρμογές σε δυναμικά υποδείγματα αποθεμάτων, ο αλγόριθμος Wagner-Whitin.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

 • Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
 • Τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθή.
 • Δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016,ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016, ΦΕΚ 91/Α/19-05-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψω στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.
 • Δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
 • Δεν κατέχω θέση Διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα
 • Αποδέχομαι την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/ εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Αποδέχομαι ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας μου θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί μου για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.

 

Ημερομηνία:      . . . . / . . . . / . . . .

Ο – Η Δηλ.

 

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ID: 
1408

Last updated: 10 December 2018