Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος»

ANΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                         

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP8030

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 6602

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Στο ΦΕΚ 1034/18-09-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 4192/13-06-2018 προκήρυξη της παρακάτω θέσης καθηγητή για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

ID: 
1214