Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική»

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:  APP 7934

Aριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 6544/26-09-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 1034/18.09.2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 4551/22.06.2018 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Χρηματοδοτική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις  26 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλέφωνο 210-8203 107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
1206