Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ7275

Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 5594

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

Στο ΦΕΚ 830/24-7-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3220 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

-Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Καθηγητής

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο στα αρχεία της Γραμματείας.

ID: 
1123
Attached files::