Επανάληψη της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5395/19-07-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003464946, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επανάληψη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1117

Last updated: 23 July 2018