Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια εκτύπωσης φακέλων και λοιπού έντυπου υλικού για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4637/27-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003335603, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εκτύπωσης φακέλων και λοιπού έντυπου υλικού  για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, -215, -284, -282.

ID: 
1077

Last updated: 28 June 2018