Κατάθεση προσφορών για «σύναψη σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού ιστοτόπου του ΟΠΑ (www.aueb.gr)»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4439/20-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003304822, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «σύναψη σύμβασης συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού ιστοτόπου του ΟΠΑ (www.aueb.gr)», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή  29/06/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

ID: 
1063

Last updated: 25 June 2018