Ματαίωση διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύναψης έργου με αρ. πρωτ. 920000/132-18

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/132-18

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 920000/132-18 /5.02.2018 και με ΑΔΑ: ΨΔΟ2469Β4Μ-ΧΦ5, για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα φυσικό πρόσωπο:

  • «Υπεύθυνο Υποστήριξης και Διαχείρισης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό»

αποφασίστηκε η ματαίωση της διαδικασίας περαιτέρω αξιολόγησης των υποψηφίων, λόγω αναγκαιότητας επανίδρυσης του εν λόγω προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, βάσει απόφασης της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ημερομηνία 14/03/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΑΓ469Β4Μ-ΠΓΒ).

ID: 
1033