Κατάθεση προσφορών για «Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου μεταξύ της πτέρυγας Δεριγνύ και του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου, ώστε να χρησιμοποιείται σαν χώρος διαλειμμάτων και χώρος τοποθέτησης αμαξιδίων καθαριότητας».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3982/06-06-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003224684, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Διαμόρφωση ακάλυπτου χώρου μεταξύ της πτέρυγας Δεριγνύ και του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου , ώστε να χρησιμοποιείται σαν χώρος διαλειμμάτων και χώρος τοποθέτησης αμαξιδίων καθαριότητας», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 19/05/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 214, 284, 264.

ID: 
1032

Last updated: 12 June 2018