Πράξη Πρύτανη Ανασυγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα 8 Ιουνίου 2018

Αρ. πρωτ. 4080

 

ΠΡΑΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6α του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2,18 και 19 παρ. 9 του ν. 4485/2017, (Α’ 114), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 3. τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999), όπως ισχύει τροποποιηθείς, ιδίως το άρθρο 13 αυτού,
 4. Τις διατάξεις της 153348/Ζ1/15-09-2017, (Β’ 3255) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί από την 191014/Ζ1/7-11-2017, (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση,
 5. το ΠΔ 78/28-5-2013 «Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 119/28-5-2013 τ. Α΄),
 6. την υπ΄ αρ. 198585-Ζ1/7-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξεως,
 7. την υπ΄ αρ. 7321/9-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Αναστασίας Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2020, (ΦΕΚ 372/1-8-2013 τ. ΥΟΔΔ),
 8. την υπ΄ αρ. 7390/13-11-2017 (ΥΟΔΔ’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας κ. Ελένης Λουρή – Δενδρινού, ως Προέδρου και του Καθηγητή κ. Θεόδωρου Παλυβού, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 9. την υπ’ αρ. 2513/17-04-2018 επιστολή του Καθηγητή κ. Θεοδώρου Παλυβού με την οποία υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
 10. την υπ΄ αρ. από 28-11-2017 απόφαση Συγκλήτου του ΟΠΑ, (4η συνεδρία/2017-2018/28-11-2017) που αφορά στον ορισμό του Καθηγητή κ. Θωμά Μούτου, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεωργίου Οικονομίδη, ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 11. την υπ΄ αρ. 7664/27-11-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή του κ. Ηλία Σαρρή, ως εκπροσώπου και του κ. Αγγέλου Πελεκούδα, ως αναπληρωτή εκπροσώπου των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 12.  την υπ΄ αρ. 6644/19-10-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την αυτοδίκαιη συμμετοχή του κ. Γεωργίου Χρόνη, ως εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 13. την υπ΄ αρ. 7666/27-11-2017 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, για την εκλογή της κ. Καλλιόπης Ράλλη, ως εκπροσώπου και της κ. Αναστασίας-Οθωνίας Μουρίκη, ως αναπληρώτριας εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία από 1-12-1017 έως 30-11-2019,
 14. την υπ΄ αρ. 113/28-11-2017 επιστολή του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
 15. την υπ΄ αρ. 7766/30-11-2017 επιστολή του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων του ΟΠΑ, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στην Κοσμητεία της Σχολής,
 16. το υπ΄ αρ. 102/10-1-2018 έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου των Συλλόγου Φοιτητών Σωτήρης Πέτρουλας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το οποίο ορίζονται ο κ. Γ. Κότελος ως τακτικός εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών  και η κα Β. Πετράκου ως αναπληρωματική εκπρόσωπος,
 17. το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής δεν έχουν υποδείξει εκπρόσωπο τους,
 18. την υπ’ αρ. 8035/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΔΖ469Β4Μ-ΧΟ5) πράξη του Πρύτανη για τη συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 19. την υπ’αρ. 3115/08-05-2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄ 38),
 20. την υπ’ αρ. 646/16-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΚ9469Β4Μ-268) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ. για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
 21. την υπ’αρ.  699/1-6-2018 Πράξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ., κ.κ. Σπύρου-Πάνου Σκούρα, Αναπληρωτή Καθηγητή, Σπυρίδωνα Μπλαβούκου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κωνσταντίνου Παναγιώτη, Επίκουρου Καθηγητή, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2020,
 22. την υπ' αριθμ. 1346/16-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΗΡ9469Β4Μ-ΝΔΗ) Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
 23. την υπ’αρ. 1504/1-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΟ4469Β4Μ-Α05) Πράξη της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Στυλιανού Αρβανίτη, Επίκουρου Καθηγητή, του κ. Ευάγγελου Βασιλάτου, Αναπληρωτή Καθηγητή και του κ. Απόστολου Φιλιππόπουλου, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2020

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την ανασυγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από 8-6-2018 έως 31-8-2018, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Αναστασία Μιαούλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Θωμάς Μούτος

Καθηγητής

Γεώργιος Οικονομίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια

-

Eκλεγμένα Μέλη Τμήματος Δ.Ε.Ο.Σ.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής

Σπυρίδωνας Μπλαβούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπύρος-Πάνος Σκούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής

-

 

-

 

-

Eκλεγμένα Μέλη

Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

Στυλιανός Αρβανίτης, Επίκουρος Καθηγητής,

Ευάγγελος Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Απόστολος Φιλιππόπουλος, Καθηγητής

-

 

-

 

-

Εκπρόσωπος ΕΕΠ

Ηλίας Σαρρής

Άγγελος Πελεκούδας

Εκπρόσωπος ΕΕΔΙΠ

Γεώργιος Χρόνης

Δεν έχει ορισθεί

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ

Καλλιόπη Ράλλη

Αναστασία-Οθωνία Μουρίκη

Εκπρόσωπος φοιτητών

Γεώργιος Κότελος

Βάσω Πετράκου

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

[υπογραφή]*

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται

στο αρχείο της Υπηρεσίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κ. Δ. Μπουραντώνη
 2. Γραμματεία Συγκλήτου
 3. Διεύθυνση Διοικητικού
 4. Διεύθυνση Οικονομικού
 5. Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
 6. Γραμματεία Τμήματος ΔΕΟΣ
 7. Μέλη της Κοσμητείας.
ID: 
1030

Last updated: 8 June 2018